GDPR

Domů » GDPR

Vaše osobní údaje i osobní údaje vašich dětí jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si, jak je zpracováváme.

Správcem osobních údajů je Spolek ”Bouráci”, IČ 01307096, se sídlem Na Drahách 461, Červený Újezd, 273 51, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 25182 (v následujícím textu také jako „správce“)

Úvodní informace

Tato informace vám slouží k několika účelům. Dozvíte se, jaké údaje o vás a vašich dětech zpracováváme a proč tak činíme. Dále pak zjistíte, jaká máte v této souvislosti práva, tedy co od nás můžete považovat a na koho se obracet se svými podněty i případnými stížnostmi. Žádáme vás proto, abyste si následující text pečlivě přečetli.

 V případě, že by vám cokoli nebylo jasné, se na nás neváhejte obrátit na našem emailu: bouraci@bourackytabor.cz

V úvodu bychom vám také rádi připomněli, že v České republice dohlíží na problematiku ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, který je taktéž připraven přijímat vaše podněty a stížnosti. Úřad pro ochranu osobních údajů sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, přičemž aktuální kontaktní údaje naleznete na jeho webových stránkách: www.uoou.cz.

Zpracování osobních údajů

Již několikátým rokem pořádáme letní Bourácký tábor, jehož cílem je zejména zajistit, aby se děti přes prázdniny nenudily, ale naopak zažily nezapomenutelné zážitky, na něž budou rády vzpomínat celý další rok do doby, než se zase všichni společně sejdeme. Abychom mohli tuto činnost vyvíjet, neobejdeme se bez zpracování osobních údajů vás a vašich dětí.

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Níže jsme shrnuli osobní údaje, které zpracováváme o vás a vašich dětech, abychom zajistili klidný průběh Bouráckého tábora. Tyto údaje nám v naprosté většině sdělujete vy, zákonní zástupci dětí.

  • Údaje identifikační: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, kód zdravotní pojišťovny, adresa trvalého bydliště;
  • údaje o zdravotním stavu: zejména údaje o alergiích a jiných zdravotních obtížích vašich dětí tak, abychom zajistili, že vždy od zdravotnice dostanou své léky nebo se vyhnou situacím, které by je mohly na zdraví ohrozit; pokud se některému dítěti v průběhu konání tábora přitíží, zpracováváme také údaje o jeho aktuálním zdravotním stavu;
  • další osobní údaje: fotografie a videa;
  • osobní údaje o rodičích: jméno a příjmení, datum narození, místo bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Proč údaje zpracováváme a jaký je k tomu právní důvod?

Účelem zpracování vašich osobních údajů je zajištění hladkého průběhu Bouráckého tábora. Právním titulem pro zpracování osobních údajů je v případě identifikačních údajů plnění ze smlouvy, kterou s námi uzavíráte a na jejímž základě se vaše dítě našeho tábora účastní. Pokud jde o údaje o zdravotním stavu, zde je právním titulem poskytování zdravotní péče zdravotnickým pracovníkem, který se na našem táboře o zdraví dětí stará. V průběhu tábora pořizujeme fotografie a videa, která následně umisťujeme na naše webové stránky. Fotografie vašeho dítěte budeme na webové stránky umisťovat pouze se souhlasem se zpracováním osobních údajů, který máte možnost nám udělit při odjezdu vašeho dítěte na tábor. Na základě našeho oprávněného zájmu zveřejňujeme každý rok na webových stránkách seznam dětí, kteří jsou na náš tábor přihlášení společně s místy odjezdu na tábor. Náš oprávněný zájem spočívá zejména v tom, že umožníme dětem zjistit, s kterými kamarády se letos na táboře potkají, a rodičům zároveň umožníme zkontrolovat, jaké místo odjezdu na tábor svým dětem v přihlášce zvolili. Osobní údaje o vás, o rodičích, zpracováváme také z právního titulu plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v umožnění rychlé komunikace s vámi v případě potřeby.

Komu můžeme osobní údaje poskytnout?

Osobní údaje zásadně nepředáváme třetím subjektům. Osobní údaje jsme oprávněni dále zpřístupnit, pokud nám tak ukládá zákon. Osobní údaje vašich dětí můžeme zpřístupnit v akutních situacích také poskytovatelům zdravotních služeb, a to z důvody ochrany jejich zdraví.

Jak dlouho osobní data uchováme?

Osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu. Za tuto nezbytně nutnou dobu považujeme dobu maximálně 10 let, tedy po dobu trvání obecné promlčecí lhůty.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Subjektům údajů svěřuje právní řád celou řadu práv. Níže se dozvíte, v čem tato práva spočívají a jakým způsobem je uplatnit.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme vám bez zbytečného odkladu také kopii zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud tuto žádost podáte v elektronické formě, budeme automaticky předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat i o jiný způsob. Vezměte na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:

  • popíráte přesnost údajů, které zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
  • zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
  • již více nepotřebujeme zpracovávat osobní údaje, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
  • vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vašim souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se tak stane, budeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků).

Právo stěžovat si u dozorového úřadu

Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální pak naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

Právo na výmaz

V některých případech máte i právo, aby byly osobní údaje vymazány. K výmazu osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Dále údaje vymažeme, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas byl odvolán.  Vezměte na vědomí, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že ihned smažeme všechny osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo odvolat souhlas

Pokud se jedná o případy, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte dále právo kdykoli souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování, které jsme prováděli před jeho odvoláním.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet na našem emailu: bouraci@bourackytabor.cz

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.